Anslagstavla

Detta är Räddningstjänsten Skaraborgs digitala anslagstavla. Anslagstavlan ska innehålla information enligt 8 kap 10 § kommunallagen såsom t.ex. kungörelser och tillkännagivande av protokolls justering.

Överklagande

Kommunalförbundets beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. Den som är kommunmedlem i någon av de kommuner som ingår i kommunalförbundet har rätt att överklaga kommunalförbundets beslut enligt vad som gäller överklagande (laglighetsprövning) enligt kommunallagen.

Med laglighetsprövning avses att varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsdomstol. Kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen.

Överklaganden av beslut i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Överklagandet skall göras inom tre veckor från det att anslag om protokollets justering anslagits på kommunalförbundets anslagstavla. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Grunderna, det vill säga anledningen till överklagandet, kan vara;

  • att beslutet inte tillkommit i laga ordning (enligt kommunallag, speciallag eller reglemente).
  • att beslutet gäller något som inte är en angelägenhet för förbundet.
  • att det överskrider förbundets befogenheter enligt kommunallagen.
  • att beslutet strider mot lag eller annan författning.

Rätten att överklaga beslut genom laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om överklagande i annan lag (t.ex. förvaltningsbesvär) eller om det överklagade beslutet avser beslut i förbundsstyrelse som är av rent verkställande eller rent förberedande art.

  • Kategorier för anslag

  • Beslutsfattare

Anslag