Systematiskt brandskyddsarbete

Fastighetsägare och verksamhetsutövare har utifrån lagen om skydd mot olyckor särskilda skyldigheter när det gäller brandskyddet i byggnader och anläggningar.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare ska genom ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) se till att det finns utrustning för släckning av brand, att det finns tillfredsställande utrymningsmöjligheter och att det vidtas förebyggande åtgärder mot brand och brandspridning.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Brandskyddsarbetet inom en byggnad eller anläggning kan delas in i 7 olika områden.

Ansvar

Organisation

Utbildning

Instruktioner och rutiner

Dokumentation

Drift och underhåll

Kontroll och uppföljning

Lag om brandfarliga och explosiva varor

Mer information om systematiskt brandskyddsarbete