Lag om skydd mot olyckor för företag och organisationer

Som företag, organisation, fastighetsägare eller liknande har du ett flertal skyldigheter enligt "Lag om skydd mot olyckor". I samma lagstiftning har kommunen skyldigheter mot dig. Nedan presenteras några skyldigheter för dig och för kommunen.

Skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Kommunens skyldighet att hjälpa dig uppfylla dina skyldigheter

Kommunen ska t.ex. genom rådgivning och information till allmänheten underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. 

Det finns ytterliggare krav för dig som bedriver så kallad farlig verksamhet, läs mer under rubriken Seveso-anläggningar. 

Information från Sveriges riksdag

Information från Sveriges riksdag om "Lag om skydd mot olyckor".
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor