Seveso-anläggningar

Det finns verksamheter inom våra medlemskommuner som hanterar brandfarliga, giftiga eller explosiva ämnen i större mängd. De omfattas av reglerna i den så kallade sevesolagstiftningen och kan tillhöra en högre- eller en lägre kravnivå.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. Oavsett vilken kravnivå verksamheten tillhör så ska ett förebyggande arbete bedrivas i syfte att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka i form av utsläpp, brand eller explosion. Verksamheterna ska också ta fram information till allmänheten om de risker som finns och hur man varnas om en olycka skulle inträffa. Denna information hålls tillgänglig via denna webbsida.

När det gäller verksamheter på den högre kravnivån ska kommunen ta fram en särskild plan för räddningsinsats. Sådana planer hålls också tillgängliga via denna webbsida.

Tibro kommun

Grästorps kommun

Lidköpings kommun

Skövde kommun

Mariestads kommun

Karlsborgs kommun

Gullspångs kommun