Tillfällig övernattning

Skolor, gymnastiksalar, bygdegårdar och dylikt som används för tillfällig övernattning är normal inte brandskyddstekniskt utformade för att inrymma sovande personer. Detta innebär att man vid en tillfällig övernattning kan behöva vidta särskilda åtgärder för att få ett tillräckligt brandskydd för de övernattande personerna.

Brandskydd vid tillfällig övernattning

Den som hyr ut en lokal för tillfällig övernattning ansvarar för att lokalen brandskyddstekniskt är anpassad för ändamålet. Uthyraren ska också informera hyresgästen om hur brandskyddet i lokalerna är utformat. Hyresgästen ansvarar för att övernattningsverksamheten sker på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt och att man vid övernattningstillfället har fungerande rutiner för utrymning och agerande i händelse av brand.

Vid tillfällig övernattning behöver man särskilt tänka på följande när det gäller brandskyddet.


 

Anordningar för tidig upptäckt och varning vid brand

Utrymningsvägar

Utrustning för brandsläckning

Minimera risken för brand

Rutiner vid brand och annan olycka

Anmälan tillfällig övernattning