Visselblåsning

Har du som är eller har varit anställd, sökande eller delaktig i Räddningstjänsten Skaraborgs verksamhet upplevt missförhållanden? Så som olagliga eller olämpliga beteenden eller händelser. Då kan du anonymt anmäla det via vår visselblåsningstjänst.

I december 2021 trädde en ny lag ikraft. – den s.k. visselblåsarlagen (SFS 2021:890) – som i praktiken är en skärpning av tidigare lagstiftning på området.

Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i en arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Det som rapporteras (visselblåses) ska vara sådant att det finns ett allmänintresse att det blir känt.

Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare. Regelverket förbjuder arbetsgivare att vidta repressalier mot den som larmat. Repressalier kan vara exempelvis avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, kränkande tillmälen, mobbning och mycket annat. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs.

Lagen omfattar en vid personkrets, inte bara som sedvanligt anställda i verksamheten samt inhyrd och inlånad personal, utan även arbetssökande, praktikanter, volontärer, personer i företagsledningen och aktieägare verksamma i ett aktiebolag.

Räddningstjänsten Skaraborg är måna om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt. Vi har valt att alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör för att säkerställa rättssäkerheten. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter.

Så gör du en anmälan

Vill du göra en anmälan på annat vis?

Behandling av personuppgifter

När ska funktionen inte användas

Hur är jag skyddad?

Vad händer efter att jag skickat in min rapport?

Hur utreds ärenden och vad resulterar utdelningen i?

Vad händer med falska anmälningar?